torsdag 8 december 2016

I Moderaternas Värld

Igår röstade 26 Vellingemoderater för att att dela ut 8,5 Miljoner kronor i Julklapp till de anställda i Vellinge, ja inte alla som jobbar för kommunen,  utan bara de som som inte drivs på entreprenad. Hur tänkte de här undrade en enig opposition och röstade tillsammans NEJ. Men i Moderaternas Vellinge räcker det att ett parti är enigt så blir det så. Inte den minsta ansträngning hade gjorts för att få fler än 48% av väljarstödet att sympatisera med förslaget.


Tänk på detta när du får höra att det saknas pengar till prioriterade satsningar.

Kan det var så enkelt att Vellingemoderaterna inte förstått att det inte ÄR Jultomten som kommer med paketerna, Vi vuxna vet bättre, någon annan än tomten står för kalaset

söndag 4 december 2016

Framtidens vägföreningar

Liberalerna i Vellinge har följande synpunkter på Vellinge Kommuns förhållningssätt till Vägföreningar

1. Vi är i grunden positiva till vägföreningar och närdemokrati.

2. En vägförening skall kunna upplösas om en majoritet av medlemmarna vill det och att beslutet fattas av två årsmöten, medlemmarnas vilja skall vara styrande.

3.Vellinge Kommun skall medverka och stödja de föreningar som vill upplösas

4. Det är en fördel med större vägföreningar varför sammanslagningar skall underlättas av Vellinge kommun genom rådgivning.

5. Vägföreningarna skall ha "en väg in "! för att föra en dialog om ovan med Vellinge kommun.

6. Bidrag till vägföreningar måste justeras så att bidragen motsvarar kostnadsökningarna från bildandet.

7 Bidragen bör indexregleras och årligen fastställas i anslutning till fullmäktiges budgetbeslut

8. En investeringsfond ur vilken vägföreningarna kan ansöka om medel för att periodisera vägunderhåll bör inrättas. Denna kommer bli kostnadsneutral för föreningarna och kommunen och syftar till att fördela investeringskostnader över tid och minimera extern belåning

9.Ersättning till ledamöter i styrelserna bör utgå från kommunen motsvarande den kommunal ersättningen till förtroendevalda för sammanträden.

10. En samverkansgrupp (utskott) skall bildas under kommunstyrelsen med syfte att skapa goda förutsättningar för vägföreningarna i Vellinge Kommun. Kommunen skall representeras av ledamöterna i Kommunstyrelsens arbetsutskott, se även punkt 5

11. Alla lekplatser skall kommunaliseras och en plan för fördelning skall skapas under NGM

12. Bygglov, planer och andra beredande handlingar som kan beröra vägföreningarna skall kostnadsfritt och automatiskt tillsändas föreningarnas styrelser på elektronisk väg

I Vägföreningarnas värld

I Vellinge Kommun finns en stor mängd Vägföreningar. Jag är själv Ordförande för en av de större, i ytterligare 2 år, sen avskedas/befrias jag obarmhärtigt av stadgarnas bestämda maxlängt på uppdraget. 

Mina åsikter kan därför sägas bygga på egna erfarenheter men även från de mångas insatser som dagligen utförs och som jag fått möjlighet att dela mina med. Att nätverka för att uppnå bättre förutsättningar för Vellinges Vägföreningar är vår gemensam uppgift fram till valet 2018. Vi hoppas skapa utökad förståelse för och tydlighet kring de villkor som som vägföreningarna arbeter under. Inte alla boende är "drabbade" av ett boende med tillhörande samfällighet så låt mig börja med lite grunder:

1. Det är inte frivilligt att vara medlem. detaljplan, exploatör och Lantmäterier sätter reglerna för vad,vem,var och ibland hur medlemskapet skall utövas. Betalar du inte går vi direkt till fogden.

2. Storlek spelar roll, det säger sig självt att föreningen med bara 2 medlemmar har andra förutsättningar än de med ca 1000.

3. Avgifterna skiljer sig och bestäms av årsmötet dit medlemmarna kallas varje år enligt stadgarna

4. Uppgiften skiljer sig åt. Kvalitet på vägar, underlaget, konstruktionen och slitaget varier kraftigt. En del har merpart grusväg , andra inga alls, någon en lekplats , andra inte.

5. Kostnaderna att sköta föreningen skiljer sig kraftigt. En del får betalt, andra inte alls. 
Sammantaget en löjligt låg ersättning som i huvudsak förutsätter ett gratisengagemang från styrelsen

6. Ansvaret ensidigt. Det är styrelsen som bär ansvaret för vad som händer på deras vägar. Trots att regler i många fall styrs av andra, t ex kommunen/trafikverket eller andra statliga myndigheter.

7. Oklarheter kring uppdraget. detaljplaner reglerar verksamheten, men det fastställs i en demokratisk process. Förättningen fastställs av Lantmäteriet, inte sällan för väldigt länge sedan. Det är svårt och dyrt att ändra på föreningens "grundlag"

8 Svårt att få medlemmar att engagerar sig, ett gemensamt problem i hela ideélla sverige.

9. De flesta är postiva till det inslag av närdemokrati som vägföreningarna utgör. Man vet vem som är ansvarig och framförallt var hen bor.

10. Det gemensamma problemet är att Vägföreningarna måste göra merparten av ett jobb som de flesta tycker borde finansieras av skattekollektivet och att ersättingen släpat efter. En höjning på 25 år och utan uppräkningar relativt prisindex. Politikerna smiter från sitt ansvar. Vägföreningarna gör kommunens jobb billigare och bättre än vad kommunen själv klarar.


I nästa inägg på denna blogg följer Liberalernas förslag till långsiktiga lösningar för Vägföreningerna i Vellinge Kommun

Tills dess:

Ge aldrig upp – motståndaren är tröttare än du tror

onsdag 9 november 2016

Trump och VellingeModeraterna

Att Trump blev president var överraskande för många. Av något lägre kaliber är VellingeModeraternas förslag om att dela ut skattepengar till de anställda i Julklapp.

Allt kom på samma dag och det är inte 1 April idag. Jag är vaken och går inte i sömnen. Finns det en samband, nej förhoppningsvis inte , men jag undrar om världen blivit galen. I stort som smått

Trump rår vi inte på så vi satsar på Vellinges Moderater.


En bonus i Julklapp till alla anställda på 5000 kr. Hur tänkte de här? Jag trodde vi var en borgerlig kommun som respekterade varje krona vi tar från våra medmänniskor. Det är inte politikernas pengar, det är dina. Alla kronor är lika värda. Vi vänder på varje krona och prioriterar i allt vi gör. Ständig förbättring. Långsiktig och ansvar. Oftast säger vi, resurserna är knappa, vi har inte råd till allt.

Men så får vi ett ungt kommunalråd, energisk och framåt. Vi gör blomsterrabatter, lägger ny asfalt och bygger fina parker. Satsar på skolan. Gott så långt.

Men nu skall vi ge bort de knappa resurserna vi har i  julklapp?!
En del av vinsten säger Carina Wutzler.

Låt mig klargöra följande:

1. En kommun gör aldrig vinst eller förlust, en kommun  går med överskott eller underskott.
2. Den "vinst" Moderaterna talar om består av statsbidrag och att vi sålt tillgångar. Att sälja en tillgång kan man bara göra en gång. Ett statsbidrag är också skatter. Det är alltså inte verksamheten som snålat och att det som snålandet gett går tillbaka.
3.På vilken värdegrund vilar julklappar i 5000 kr klassen? Hur många vinstdrivande bolag gör något liknande. Jo de finns , men där väljer du om du vill vara kund. Så fungerar inte skattebasen av Vellinges medborgare. Man väljer oftast inte att betala skatt eller ej.


De kommande åren kommer kostnaderna för alla nya svenskar som inte finner ett arbete och försörjning. Löneglidningen inom offentlig sektor kostar på. Det snabbt ökande antalet äldre kommer att belasta skattebetalarna. Även i Vellinge. Vi kommer tvingas höja skatten. Troligen ganska mycket. Detta vet alla, även Moderaterna.

Därför är det värsta sortens populism att ge bort andra människors pengar. Respektlöst, arrogant och ansvarslöst.

Vi är inte med !


torsdag 3 november 2016

Därför återremitterade vi Moderaternas Budget

En samlad opposition gjorde det enda möjliga och återremitterade Vellingemoderaternas budgetförslag som skulle beslutats igår den 2 Nov. Nu måste ärendet beredas igen, allt till kostnader för kommunen.

Varför gör oppositionen då detta?

Svaret är att vi en enda gång (aldrig hänt förut) med kraft ville markera att det inte är fem partier som gör fel utan att Vellinges styrning är inte som den borde eller kunde vara. Ansvaret bärs av ett parti -Moderaterna. Ett annat svar är att det är den enda möjlighet kommunallagen ger oss. Det finns en anledning till att lagstiftarna skapat förutsättningarna.

Vi har idag inte ett diskussionsklimat som innebär att bästa förslag vinner, eller ens ett givande och tagande. Moderaterna agerar som de alltid gjort. Bara  dem ingen annan. Kosta vad det vill.

Moderaterna borde insett var det barkade långt tidigare än igår. Att oppositionen har ett enda medel till förfogande är inget som förvånar någon. Vi har i alla instanser sagt ifrån att förfarandet med budgetarbetet 2016 är skandalöst, undermåligt och att budgeten därmed spelar ut sin roll som styrning av kommunen.

Varför avstog ni inte då? Jo för att det går till en gräns när man tänker, nu räcker det!
Att fem företrädare med sina grupper bakom sig får samma känsla är kanske unikt men säger en del om läget.

Vi anser att Moderaternas budgetförslag är uruselt och att budgeten isig är för viktigt för att behandlas som Moderaterna gör.

Kritiken har vi framför till såväl kommundirektören som ekonomidirektören in persona.

Vilka utmanings skall budgeten då ge svar på?

Jo följande:

 • Hur skall vi få de flyktingar som kommer till Vellinge i arbete så att de når målet om självförsörjning inom 2 år?
 • Hur skall vi behålla de lärare som erbjuds högre lön i andra kommuner
 • Hur skall vi se till att allt fler äldre får den omsorg de förtjänar
Läs Moderaternas budgetförslag och försök hitta på spår av svar. Det gör det inte.


Hur var då förutsättningarna? Ett gediget arbetet har presenterats, så långt allt väl. Resultatet var ett underskott på 74 Mkr. Detta går inte att trolla bort, men hur Moderaterna ändå lyckades skall de få svara på när vi ses nästa gång i November!

Lagen föreskriver att budget är i balans, därför räknas sista raden, oftast högre än raderna ovan.

PS. Har ni inga egna förslag då? Jo, men det röstades ner av de 3 Moderaterna i steg 1.

Ce la vie!


lördag 29 oktober 2016

Bristande ledarskap i Vellinge Kommun

Remisstiden för planprogrammet för Falsterbokanalen har gått ut. 2000 besökare har lämnat 100 tals kommentarer och synpunkter. Flitigast är FBK som slåss för sin överlevnad.

Hedervärt !

Men de styrande Moderaterna har inte lämnat några synpunkter.
Svagt och ett exempel på ett ledarskap som borde vara betydligt bättre.
De demokratiska aspekterna på detta agerande lär vi få återkomma till.

/H

torsdag 27 oktober 2016

Om Niqab

Nedan följer Vellingliberalernas yrkande inför Liberalernas Partiråd 2016. 
Författaren är Gunilla Selander, Hedersmedlem i Vellingeliberalerna


Det är dags för de styrande i Sverige att enas om bestämmelser för hur man ska förhålla sig till användandet av niqab (täckande muslimsk kvinnoklädsel med ögonspringa). Om inga bestämmelser finns kan vi under våra liv drabbas av att möta och vara beroende av en ”ansiktslös” niqabklädd kvinna som vår lärare, domare, barnmorska eller äldrevårdare. Det är tid att agera och komma till partiövergripande beslut!
Reagerade starkt häromdagen då jag läste en notis om att en lärarstudent ansåg sig ha blivit diskriminerande behandlad av en tilltänkt handledare p.g.a. sin niqab och hade stämt Järfälla kommun på 60.000 kronor. Naturligtvis är det omöjligt att ha niqab som lärare! Sveriges förskoleverksamhet har numera riktlinjer för att behandla pojkar och flickor lika, man sovrar t.o.m. bort typiska flick- och pojkleksaker osv., men att det finns inget förbud mot att anta en lärarstudent med niqab, som i sin strävan att avskärma sig från män också avskärmar sig från kvinnor och barn. Det är verkligen att sila mygg och svälja kameler! Att dölja sin kropp så ger också barnen budskapet att det kroppsliga är farligt och skamligt. Att kunna se sin undervisande lärares mimik och att inte få lärarens tal försämrad genom ett ansiktsdöljande tygstycke måste väl också höra till elevers rättigheter.
Båda lärarförbunden vill ha förbud mot niqab. Några lärarutbildningar antar niqabklädda studenter – antagligen för att de inte vågar annat. Myndigheterna överlämnar till kommunerna att besluta om de ska ta emot sådana studenter för praktikplats vid sina skolor!
Det är fegt av staten att inte reagera och sätta gränser för dess användning. Religiösa skäl ska inte kunna åberopas när det så uppenbart är i strid mot svenska värderingar. Ska huvuddelen av Sveriges befolkning huka sig för en extrem religionsyttring? 
Jag skrev en insändare om niqab i skolan och skickade den till Svenska dagbladet/ Helsingborgs dagblad och till Kyrkans tidning. Min ursprungliga version kom nu in i Kyrkans tidning nr 41 och kan läsas i bilaga.  I något ändrad version trycktes den i Sydsvenskan (den 13 oktober). Jag har också kontaktat Birgitta Ohlsson i denna fråga.
Har också fått upp ögonen för att det finns en hel massa andra sammanhang där niqab bör förbjudas. Helst vill jag se ett förbud mot niqab i det offentliga rummet över huvud taget, men åtminstone bör förbud mot niqab enligt min mening finnas
 • inom hela undervisningsväsendet, inkl. högskolor, friskolor, SFI. Ingen ska behöva ha en niqabklädd student att undervisa eller undervisas av en niqabklädd lärare
 • inom sjukvården (även den privata) och hela Vård- och Omsorgssverige, d.v.s. det ska gälla såväl för läkare som för sjukgymnaster, hemvårdspersonal och personliga assistente
 • alla tjänstemän anställda av staten, kommunen och landstingen – man kan inte representera en svensk myndighet iklädd niqab.

Det är tid att agera på politisk nivå – det kommer att bli en folkstorm när man upptäcker att barnen fått en niqabklädd lärare eller att ens gamla, dementa föräldrar fått en lika anonym vårdare och då är det för sent eftersom staten tillåtit detta utan att ta ställning eller efterfråga vad svenska folket anser.
Det parti som sätter ner foten i denna fråga blir respekterad, men egentligen är detta en fråga där alla partier borde kunna bli överens.

Gunilla Selander (Numera pensionär, mormor och flyktingstödjare; tidigare lärare, lärarutbildare och liberal lokalpolitiker)                                                                                                                                                                                                    

tisdag 23 augusti 2016

Utsikt vid stupkanten

Bättre utsikter är Vellinge kommuns slogan. Ett resultat av en dyr konsultinsats från tiden då vi hade råd med sådan lyx. Nu har utsikterna från stupkanten övertag när budget för 2017 skall spikas. Vad sägs om följande förutsättningar:

 • Tjänstemännens förslag kostar skattebetalarna drygt 60 Miljoner
 • Skatteintäkterna minskar med 14 Miljoner
 • Regeringen vill att kommunerna betalar mer av flyktingkostnaderna 21 Miljoner
 • Antalet 80 + dubblas de kommande åren. Nya äldreboende kostar ca 200 Mkr styck
 • Minst en ny skola behövs i Vellinge ca 200 Mkr
 • Nytt dagis 51 Mkr
 • Vi har lagt 100 Mkr redan på boende för ensamkommande barn, nu kommer inga barn
 • Efterfrågan på Lärare och många andra yrken är stor 1% lönelyft kostar 14 Mkr /år, de flesta lärare får långt över 10%.
 • Nya boende i bostadsrätter framförallt på näset ger inga skatteintäkter.Så vad gör vi då för att möte allt detta.

Höjer skatten eller funderar på vad vi annars kan göra?

måndag 25 juli 2016

Köer på Storvägen

Ola Svantesson frågar Christer Mars (M) om varför det blir köer på Storvägen på Sommaren

måndag 30 maj 2016

Vi hoppar av SUPER-Bussen

Vellinge kommun medverkar i en sk förvalsstudie för att utreda förutsättningarna för sk SUPER-Buss på linje 100. Liberalerna har beslutat sig för att hoppa av superbussprojektet och yrkar att Vellinge kommun avbryter förvalsstudien. Orsaken är att projektet mer och mer liknar kejsarens nya kläder. 

Att tänka tåg men åka buss har varit projektets ledstjärna och målsättningen att korta restiden och öka servicen. Vad har vi sett för resultat hittills? Jo, förslag på minskat antal hållplatser, extrema fördyringar för att bygga om befintliga hållplatser så att de liknar en tågstation. Flyttade eller lägga ner hållplatser i kombination med linjedragningar som kraftigt försämrar servicen för näsetborna.
Att Höllvikenborna skall stå och frysa i blåsten vid väg 100 vet vi redan blir väsentligt sämre än dagens hållplatser i byn. Prova att stiga av på Vellinge ängar om du inte förstår vad vi menar. Höga kostnader för nya långa eller höga bussar som vi inte vet hur de skall se ut. 

Höjda hastigheter på vägar vi just sänkt och en mängd undanträngningsförslag som gör det mindre attraktivt/bekvämt att åka i egen bil. 
Alla som försöker köra bil i centrala Malmö vet vad som väntar. 

Att skapa bilköer genom bussfiler gör inte kollektivtrafiken bättre

Vi som redan valt att åka buss kan konstatera att turtätheten är bra i rusningstrafik, mindre bra på andra tider. Att det ibland är svårt att få en sittplats från Höllviken till Vellinge ängar för att det helt enkelt är fullt, men att Skånetrafiken oftast är lyhörda och sätter in extrabussar.


Stoppa Superbussarna! 
 • Garantera sittplatser. 
 • En hållplats som ligger nära boende eller pendlarparkering. 
 • Inför matarbussar på prov.

tisdag 26 april 2016

Vår syn på flyktingmottagande i Vellinge

Nu har Vellinges fullmäktige beslutat om hur vi skall ta emot de nya Vellingebor som nu kommer till får kommun. Grundidén som all partier utom SD ställer sig bakom är följande:


 • Att alla i Vellinge skall behandlas på samma sätt. Målet skall vara att även nya Vellingebor skall kunna betala sina egna kostnader för boende och leverne
 • Att alla barn som kommer till Vellinge skall kunna lyckas i skolan precis som de som redan bor här
 • Att nya Vellingebor respekterar och accepterar våra svenska värderingar
 • Att vi aldrig accepterar radikalisering och intolerans
Om vi skall lyckas med uppgiften måste utgångspunkten var en övertygelse om individens förmåga att påverka sin egen situation. Men den som kommer till ett nytt land har inte samma förutsättningar som vi som är vana att bo just har. Därför kommer behovet av stöd i en början vara stort. Vi måste också alla vänja oss vid en helt ny bild av det samhälle vi bor i och acceptera förändringen som något som bara blir bra om vi vill det. Ansvaret faller på dig och mig.tillsammans inte nbart på de som kommer nya hit.

tisdag 19 april 2016

Snacka går ju

"Nu jäklar i hatten ska vi visa att Vellinge kan" är rubriken på en artikel i sydsvenskan. Kommunalrådet Carina Wutzler är tydlig med ambitionerna och vi kan bara instämma. Skall inte Vellinges skattebetalare behöva betala för ännu ett misslyckande på integrationspolitikens område måste ambitionsnivån ligga där KF nu beslutar. Men det är lätt att säga och förmodligen inte lätt att genomföra.
Att bo i en barack och var utlämnad till försörjning från samhället är inte något någon önskar sig.Att resan mot eget boende börjar där är acceptabelt, men vägen fram stavas arbete och egenförsörjning. Ta makten över ditt liv. Politiken skall ge förutsättningarna, inte lösningarna. Till sist handlar det om dig och mig. Vi måste acceptera en annan, bättre och eller sämre service från den vi köper våra tjänster av. Vi har alla att vinna på detta. Vi kan inte ha en gräns till den geografi vi kallar Sverige och en ännu högre till arbetsmarknaden. Det måste alltid vara bättre att göra något än inget. Framtidens värsta fiende är passivitet och utanförskap.

I Vellinge börjar det imorgon kväll. Alla partier utom SD står bakom. Vi har inte råd att misslyckas.

torsdag 31 mars 2016

P-bot är inte Liberalt

Varför behövs parkeringsböter ? Jo, "för att den som ställer sin bil skall få samma känsla som att ställa den i Malmö" så säger Christer Mars Moderat Ordförande i den ansvariga nämnden för trafikfrågor under fullmäktiges debatt den 30 Mars, då Liberalernas förslag att avskaffa parkeringsböter skulle beslutas.

Efter en votering står det nu klart att i Vellinge finns bara 7 frihetskämpar i fullmäktige.
Inte undra på att skylten åkte ner !

tisdag 22 mars 2016

Polisens uppdrag i Vellinge

I dagarna före påsk kan vi läsa om hur människor upplever att otryggheten ökar i Vellinge kommun. Denna nyhetsförmedling står i stark kontrast till kommunens officiella, som alltid påvisat att Vellinge är en av landets mest trygga platser och att det är så vi som bor upplever det.
Under 2015 har polismyndigheten genomfört sin största omorganisation någonsin, samtidigt skickas poliser kors och tvärs genom Sverige för att hjälpa kollegor med uppgifter som tycks dem övermäktiga. SÄPO chefen ser barskt in i TV kamerorna och förkunnar att läget är allvarligt. Jag kan inte låta bli att jämföra med ÖB som skall slåss till sista man....

Dags att se sanningen i vitögat. Polisen fixar inte uppgiften. Chansen att åka fast för ett villainbrott Vellinge är nära noll.Tjuvarna vet tydligen detta. Dags att ställa krav på leverans i offentlig sektor. NU !

fredag 12 februari 2016

Det går inte att få människor att lyssna genom att underskatta deras intelligens

Klipp från SDS 12 feb

I svensk politik har det länge funnits en alltför stark tilltro till att kommunicera bort samhällsproblem, eller samhällsutmaningar som kommunikationsrådgivare insisterar på att formulera det. Frida Bloms och Kristoffer Houssets inlägg påAktuella frågor den 10 februari är ett bra exempel.
Svaret fram tills nu från ledande politiskt håll, oavsett partibeteckning, på väljarnas alltmer kritiska frågor kring flyktingpolitik och integration kan bara beskrivas som ett intellektuellt haveri.
ANNONS:
Ansvariga politiker har genomgående valt att tala om allt annat än de problem som väljarna upplever i spåren av flyktinginvandringen. Det har till exempel handlar om att skylla arbetslöshet på förment strukturell och individuell rasism, istället för att förhålla sig till den genomgående lägre utbildningsnivån bland nyanlända.
Politiker har förnekat, bortsett från eller relativiserat fenomen som hedersvåld, sedlighetspoliser istället för att i ord och handling försvara grundläggande svenska värderingar.
Den samhällsekonomiska nyttan av flyktinginvandringen har framställts som självklar trots att det finns forskning som ger en annan bild. Kort sagt, diskrepansen mellan politisk retorik och väljarnas verklighet har varit genant stor.
Om Sverige ska kunna möta framtiden med tillförsikt är det inte mer opinionsbildning i redan uppkörda spår som krävs. Det krävs politiker vuxna uppgiften att utveckla och leverera lösningar så att invandringen återigen blir den vinstlott för Sverige som det en gång var.
Anders Cnattingius
gruppledare för Liberalerna i Vellinge kommunfullmäktige och verksam som kommunikationsrådgivare sedan 15 år.

måndag 1 februari 2016

I dagens SDS

I Onsdags sa Vellingemoderaterna NEJ till Liberalernas förslag om att  arbeta för att varannan flykting som kommer till Vellinge skulle vara en flicka. I dagens SDS beskriver vi varför detta beslut var helt fel.