tisdag 2 april 2013

Moderaterna i Vellinge kommun överger Alliansens bredbandsmål


I dag beslutade den moderata majoriteten att anslå 600 kkr för att hyra in en erfaren konsult till att utveckla Vellinge kommuns bredbandsstrategi för dess invånare.

Folkpartiet motionerade i sitt budgetförslag för 2013-2015 att 10Mkr årligen anslås för utbyggnaden av bredband i Vellinge kommun. Olikheten i våra partiers uppfattning om frågans betydelse för invånarna och företagarna i Vellinge kan ej belysas tydligare.

Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-18 att en bredbandsstrategi skulle tas fram redan under 2012.

Det är anmärkningsvärt att det inte förrän nu läggs ett förslag om att starta ett projekt som skall lämna ett förslag till Kommunstyrelsen om denna strategi. Den årslånga fördröjningen har skapat osäkerhet hos fastighetsägare, vilket man kunnat läsa om i massmedia.

Ännu mer anmärkningsvärt är att den moderata majoriteten i dagens beslut ej vill ansluta sig till Folkpartiets förslag att projektet skall ha som mål att ta fram bredbandsstrategi som uppfyller Alliansens mål rörande bredbandstillgänglighet för våra invånare och företagare redan 2015 (möjlighet till att 40% av invånare kan ansluta sig till bredband om minst 100MBit/s). I dagens antagna projektdirektiv av Vellinge kommunstyrelse nämns enbart målet för 2020.


Folkpartiet i Vellinge förstår ej den moderata majoritetens avoga inställning till att söka uppfylla Alliansens bredbandsmål när våra partikolleger är överens om  målet på region- och riksplanet. Det torde också vara intressant för Vellinge kommuns förtroendevalda revisorer att granska varför den moderatledda majorititeten i Vellinge kommunstyrelse ej har genomfört ett beslut fattat i den högsta beslutande politiska församlingen i Vellinge kommun, nämligen dess kommunfullmäktige.