onsdag 29 mars 2017

Den bråkiga kommunen

Vägförening 1 i Höllviken stämmer VESAB, Vellinge stadsnät AB. Grunden är brister i leverans.
Havskristallen stämmer Vellinge kommun för felaktig hävning av markanvisning.
Konkurrensverket fäller Vellinge Kommun mfl för lovlig upphandling av SYSAV.
Flera ärenden ligger för prövning i Förvaltningsdomstolen

Är det en slump att det blåser i vår välskötta kommun ?onsdag 15 mars 2017

Skåne har inte råd med Länsstyrelsen

Statens förlängda arm-Länsstyrelsen är ett hinder för Skånes utveckling. Senaste exemplet på detta är motståndet mot Science Village i Lund. Ärendet ligger nu för överprövning. Länsstyrelsen anför att det ännu inte är tillräckligt säkert att bygga boende och kontor i anläggningens direkta närhet. Länsstyrelsen hållning är kanske till begränsad glädje för de juridiska ombuden, men knappast för Skåningarna. Oavsett om Skåningen är blivande anställda eller entreprenörer i den kommande forskningsbyn. ESS/Max4 är en satsning som är unik och historisk för hela landet. Att den hamnade i Skåne kan inte nog uppskattas. Det är satsningar som denna som kan leda Skåne ut ur en situation med lägre sysselsättning än riket i övrigt  En injektion i regionen som är av högsta internationella klass. ESS räknar med att 80% av alla inköp som kommer behövas till anläggningen levereras från företagen nära Lund. Effekterna av nya företagsetableringar ger ringar på vattnet och det är i stort sett obegränsade möjligheter som anläggningen kan ge. De sk dynamiska effekterna begränsas enbart av Skåningarnas egna förmåga att exploatera de affärsmöjligheter som skapas ur den grundforskning som nu bedrivs i vår absoluta närhet. Men möjligheternas fönster är inte öppet för alltid. Det är bara under några år som Lund är bäst i världen, därefter tar andra krafter över och skapar ännu bättre förutsättningar och attraktionskraft. Att vänta och se är inget alternativ.
Bostadsbristen i Skåne är måhända inte unik men länsstyrelsens motstånd mot uppförande av bostäder gör inte skillnad på kommunerna i Skåne. Är det inte odlingsbar mark så är det risk för höjda havsnivåer eller buller som utgör grunden för Länsstyrelsens kamp mot tillväxt. Riksintressen skall gå före kortsiktig ekonomisk vinning är tanken, men nu har det gått för långt.
Det är dags för staten att avveckla Länsstyrelserna. Deras roll är utspelad och styrningen för dålig. Stuprören i myndigheten har vuxit sig för starka. Landshövdingar utan kraft och mod har tyvärr stärkt ett tjänstemannastyre med orimliga följder.
Om inte regeringen tydliggör länsstyrelsens uppdrag ser vi inget annat alternativ än att länsstyrelsen avskaffas. 
Istället kan de skånska kommunerna, inom ramen för tex kommunförbundet Skåne, tillsammans med ett Region Skåne, som måste ta ett tydligare och större ansvar i regionala utvecklingsfrågor, gemensamt arbeta för ett starkare, företagsvänligare, mer innovativt och tillväxtvänligt Skåne

Kommunförbundet Skåne har bättre kännedom, tydligare politisk styrning och bättre förmåga att tillgodose Skåningarnas behov och tillsammans med Regions Skånes resurser för regional utveckling och vi har förutsättningar för att  samla krafterna för att Skåne till sist skall lyfta.

söndag 12 mars 2017

Marklov och Bygglov i Ljunghusen

Inför Valet 2014 arbetade vi för en förändring av marklovet du måste söka för att få sköta din trädgård. Dvs om t ex har ett gammalt träd av en viss storlek och vill såga ner det, måste du ansöka om sk Marklov från kommunen. Bryter du mot reglerna är böterna dryga. Syftet var att bevara fler träd, men konsekvenserna blir något annat.

I normal trädgårsskötsel ingår att blanda gamla och nya träd. Att rensa bort skadade och ersätta med nya. Idag blir trädbeståndet allt äldre och känsligt för vädret. En storm fäller lättare gamla träd som lämnats ensamma när yngre träd, som inte omfattas av marklovet, röjts undan.

Ännu värre blir det vid nybyggnation. En inte helt ovanlig syn på näset. Sommarstuga bort, årerunt hus upp. Inte sällan åker en stor mängd träd.

Just nu är detta aktuellt på Allmänningsvägen i Ljunghusen. Jag räknade till 45 gamla träd. Nu står enbart 3 kvar. Hur är det möjligt?

Jag frågar mig detta och avser återkomma med ett svar. Men träden är borta- för alltid och med godkännande av kommunen. Grannarna som sköter sina trädgårdar ges böter.

Det borde inte vara en politisk fråga, men jag drar inga andra slutsatser än att det handlar om prestige och att erkänna att reglerna blev fel.

fredag 20 januari 2017

Öppet svar till boende på Skanörs Vångar

Till de boende på Skanörs Vångar

Många har hört av sig med synpunkter på flyktingboendet på Skanörs Vångar
Det är alltid positivt med att få synpunkter från medborgare, oavsett åsikter. Mindre positivt är att denna kontakt sker efter ett beslut, inte inför ett beslut. Ansvaret för att blivit så denna gång ligger hos kommunen. Jag skall försöka förklara hur jag ser på detta, inte skylla ifrån mig, eller säga att någon annan är ansvarig, utan med tydlighet beskriva hur det ser ut från min horisont.
Beslutet om att etablera ett flyktingboende på Skanörs vångar fattades med stor enighet efter en utredning av Ola Freij, därefter Linda Ericsson. Varför kommunens tjänstemän inte kunde göra detta vet jag inte.
Det fanns inga alternativ utan ETT förslag fanns på bordet. Målet var att på mark som inte detaljplaneras för boende uppföra tillfälligt boende för de flyktingar vi skall ta emot enligt de lagar som Sverige har för fördelning mellan kommuner.
Vi har inte haft, ej heller har, kännedom om det ev JÄV som föreligger från Ordförande. Vi har inte anställt Ola Freij. Det fattas inte politiska beslut om anställningar. Vi kan i efterhand konstatera att utredningen  hade brister och att Ola på egen begäran avslutade sin anställning och återgick till att bli Ordförande i Miljö och Bygg nämnden. Vår ledamot påtalade vid beslutet i nämnden att jävsrisk förelåg. Frågan om jäv prövades inte i nämnden.

Hur fattas beslut i Vellinge Kommun?
I Vellinge Kommun är det ett parti som ensamt bär ansvaret sålänge de har egen majoritet. Vi kan lägga egna förslag, i detta fallet helt omöjligt. Vi kan avslå eller be om ändringar eller fördjupad beredning av ärende. Men i Vellinge kommun förekommer ingen förhandling, som man enas om efter kompromissande. Därför är det min uppfattning att Moderaterna bär ansvaret för att inte fler alternativa placeringar tagits fram, och att placeringen inte förankrats med närboende samt att informationen brustit
Vellinges politiker har inte haft valet att ställa upp baracker eller inte i Skanör, några alternativ har inte beretts av tjänstemännen. NU är situationen  än värre än när detta beslut fattades

När det gäller sakfrågan, var flyktingar skall bo i Vellinge är detta en fråga som i många år debatterats. Liberalerna menar att vi måste planera och bygga  för permanentboende. Framförallt för att vi behöver fler hyresrätter pga lång kö, demografi mm. Men även därför att vi vet att skillnaden i pris är liten jämfört med baracker. Baracker är ett mycket dyrköpt alternativ. Oviljan att överhuvudtaget ta emot några flyktingar, för att sedan helt ändra uppfattning, har kostat kommunen stora summor, och kommer fortsatt märkbart belasta skattebetalarna. Vi har varnat för att baracker inte blir kortvariga utan tenderar att permanentas. Vellinge kommun tvingas nu kompensera för sina tidigare beslut genom att nu ta emot en större andel jämfört med andra kommuner i de sk fördelningstalen.

Liberalerna anser att kommunens tillväxt i huvudsak bör ske i de östra kommundelarna, då trycket på falsterbonäset redan är för stort. Vi anser att de flyktingar som kommer bör fördelas över hela kommunen genom bussning till olika skolor. Vi vill ha en maxtid för barackerna på 5 år och att bostadsbyggandet under dessa år anpassas efter efterfrågan.

Till sist, det förekommer uppgifter om att  barackerna är sk svartbygge, vilket är fel. Korrekt är att bygget sattes igång innan överprövningstiden var avslutad. Enligt vår ledamot inte en uppgift som var tydlig vid beslutet.

Vellinge kommun antog 2016 en ambitiös integrationsplan i stor enighet. Målet är att alla Vellingebor klarar sin egen försörjning och betalar för sitt eget boende. Ansvaret för att planen följs och målsättningarna uppnås vilar helt på den förvaltningen styrd av  den politiska majoritet som just nu består av ett parti, Moderaterna.

Jag hoppas detta ger några svar eller förståelse. Ni är alltid välkomna att höra av er. Vi nås genom kommunens växel.

Henrik Thorsell
Ordförande VellingeLiberalerna

fredag 13 januari 2017

Gör Svågertorp till ett Copenhagen Airport Fasttrack

Gör Svågertorp till ett Copenhagen Airport Fasttrack

Nordens största flygplats Copenhagen Airport är mycket viktig för skånskt näringsliv. Det är därför glädjande att ägarna av flygplatsen aviserar mångmiljardsatsningar de kommande åren. Det är bra att de skånska offentliga aktörerna engagerar sig och stödjer satsningen. Vi Liberaler vill ta engagemanget ännu ett steg och föreslår att tågstationen Svågertorp säljs till CPH Airport. Målet är att skapa ett snabbspår direkt in till CPH-Airport. Låt resenärerna från Svågertorp parkera, checka in, genomföra bagagedrop och security check redan på Svensk mark. Med ett speciellt ”shuttletåg” blir nästa stop direkt in på CPH. Förbilder finns t ex i Paris och Chicago. Goda kommunikationer och parkeringsmöjligheter finns redan. Nya spår in till terminalen behövs, men de är inte långa. Den som minns gamla svävarterminalen på Malmö Skeppsbro, inser direkt vad målet är. Skillnaden är att Malmö/Hyllie/Svågertorp blir än mer attraktiv för etableringar av internationella företag som redan idag är beroende av goda kommunikationer. Lägg därtill 4 Universitet med 75 000 studenter så finns det få regioner i Europa med bättre förutsättningar att locka internationella företag att lägga sin nordiska bas i Skåne. Ett bra exempel är IKEA som redan idag enligt uppgift skickar 100 000 resenärer via CPH. Det är lätt att räkna på vad en utökad service innebär för ett företag av denna kaliber.
För CPH Airport innebär förslaget tillväxtmöjligheter, med utökade parkeringar, förbättrad service och inte minst minskad miljöpåverkan då färre bilar använder bron. Vill man döpa om Svågertorp till Copenhagen East är det något vi kan bjuda på.
I ett nästa steg tycker vi Liberaler att även Malmö Airport/Sturup bör erbjudas till försäljning. Inte minst synergieffekter och tillväxtmöjligheter för storflygplatsen CPH borde göra detta förslag attraktivt för en köpare. Det finns inget egenintresse av att behålla ett helstatligt ägande av Malmö Airport. Jämför gärna investeringsvolymerna mellan flygplatserna, så inser alla snabbt vem som är bästa ägare. I en förhandling om en försäljning bör även frågan om spårbunden trafik tas med.
Skånsk arbetsmarknad behöver fler företagsetableringar och alla idéer eller ansträngning bör utmanas och inte förkastat. Vi tror på Skåningarna och det skånska näringslivet.

Henrik Thorsell, Ordförande Liberalerna Vellinge

Anders Cnattingius, Gruppledare Liberalerna Vellinge