torsdag 8 december 2016

I Moderaternas Värld

Igår röstade 26 Vellingemoderater för att att dela ut 8,5 Miljoner kronor i Julklapp till de anställda i Vellinge, ja inte alla som jobbar för kommunen,  utan bara de som som inte drivs på entreprenad. Hur tänkte de här undrade en enig opposition och röstade tillsammans NEJ. Men i Moderaternas Vellinge räcker det att ett parti är enigt så blir det så. Inte den minsta ansträngning hade gjorts för att få fler än 48% av väljarstödet att sympatisera med förslaget.


Tänk på detta när du får höra att det saknas pengar till prioriterade satsningar.

Kan det var så enkelt att Vellingemoderaterna inte förstått att det inte ÄR Jultomten som kommer med paketerna, Vi vuxna vet bättre, någon annan än tomten står för kalaset

söndag 4 december 2016

Framtidens vägföreningar

Liberalerna i Vellinge har följande synpunkter på Vellinge Kommuns förhållningssätt till Vägföreningar

1. Vi är i grunden positiva till vägföreningar och närdemokrati.

2. En vägförening skall kunna upplösas om en majoritet av medlemmarna vill det och att beslutet fattas av två årsmöten, medlemmarnas vilja skall vara styrande.

3.Vellinge Kommun skall medverka och stödja de föreningar som vill upplösas

4. Det är en fördel med större vägföreningar varför sammanslagningar skall underlättas av Vellinge kommun genom rådgivning.

5. Vägföreningarna skall ha "en väg in "! för att föra en dialog om ovan med Vellinge kommun.

6. Bidrag till vägföreningar måste justeras så att bidragen motsvarar kostnadsökningarna från bildandet.

7 Bidragen bör indexregleras och årligen fastställas i anslutning till fullmäktiges budgetbeslut

8. En investeringsfond ur vilken vägföreningarna kan ansöka om medel för att periodisera vägunderhåll bör inrättas. Denna kommer bli kostnadsneutral för föreningarna och kommunen och syftar till att fördela investeringskostnader över tid och minimera extern belåning

9.Ersättning till ledamöter i styrelserna bör utgå från kommunen motsvarande den kommunal ersättningen till förtroendevalda för sammanträden.

10. En samverkansgrupp (utskott) skall bildas under kommunstyrelsen med syfte att skapa goda förutsättningar för vägföreningarna i Vellinge Kommun. Kommunen skall representeras av ledamöterna i Kommunstyrelsens arbetsutskott, se även punkt 5

11. Alla lekplatser skall kommunaliseras och en plan för fördelning skall skapas under NGM

12. Bygglov, planer och andra beredande handlingar som kan beröra vägföreningarna skall kostnadsfritt och automatiskt tillsändas föreningarnas styrelser på elektronisk väg

I Vägföreningarnas värld

I Vellinge Kommun finns en stor mängd Vägföreningar. Jag är själv Ordförande för en av de större, i ytterligare 2 år, sen avskedas/befrias jag obarmhärtigt av stadgarnas bestämda maxlängt på uppdraget. 

Mina åsikter kan därför sägas bygga på egna erfarenheter men även från de mångas insatser som dagligen utförs och som jag fått möjlighet att dela mina med. Att nätverka för att uppnå bättre förutsättningar för Vellinges Vägföreningar är vår gemensam uppgift fram till valet 2018. Vi hoppas skapa utökad förståelse för och tydlighet kring de villkor som som vägföreningarna arbeter under. Inte alla boende är "drabbade" av ett boende med tillhörande samfällighet så låt mig börja med lite grunder:

1. Det är inte frivilligt att vara medlem. detaljplan, exploatör och Lantmäterier sätter reglerna för vad,vem,var och ibland hur medlemskapet skall utövas. Betalar du inte går vi direkt till fogden.

2. Storlek spelar roll, det säger sig självt att föreningen med bara 2 medlemmar har andra förutsättningar än de med ca 1000.

3. Avgifterna skiljer sig och bestäms av årsmötet dit medlemmarna kallas varje år enligt stadgarna

4. Uppgiften skiljer sig åt. Kvalitet på vägar, underlaget, konstruktionen och slitaget varier kraftigt. En del har merpart grusväg , andra inga alls, någon en lekplats , andra inte.

5. Kostnaderna att sköta föreningen skiljer sig kraftigt. En del får betalt, andra inte alls. 
Sammantaget en löjligt låg ersättning som i huvudsak förutsätter ett gratisengagemang från styrelsen

6. Ansvaret ensidigt. Det är styrelsen som bär ansvaret för vad som händer på deras vägar. Trots att regler i många fall styrs av andra, t ex kommunen/trafikverket eller andra statliga myndigheter.

7. Oklarheter kring uppdraget. detaljplaner reglerar verksamheten, men det fastställs i en demokratisk process. Förättningen fastställs av Lantmäteriet, inte sällan för väldigt länge sedan. Det är svårt och dyrt att ändra på föreningens "grundlag"

8 Svårt att få medlemmar att engagerar sig, ett gemensamt problem i hela ideélla sverige.

9. De flesta är postiva till det inslag av närdemokrati som vägföreningarna utgör. Man vet vem som är ansvarig och framförallt var hen bor.

10. Det gemensamma problemet är att Vägföreningarna måste göra merparten av ett jobb som de flesta tycker borde finansieras av skattekollektivet och att ersättingen släpat efter. En höjning på 25 år och utan uppräkningar relativt prisindex. Politikerna smiter från sitt ansvar. Vägföreningarna gör kommunens jobb billigare och bättre än vad kommunen själv klarar.


I nästa inägg på denna blogg följer Liberalernas förslag till långsiktiga lösningar för Vägföreningerna i Vellinge Kommun

Tills dess:

Ge aldrig upp – motståndaren är tröttare än du tror